Digital Greece: Zootechnia Edition

Greek startups are showcasing on the only specialized event in Greece and the Balkans, regarding livestock and poultry, Zootechnia, is being held for the 11th time from 31 January to 3 February 2019, at the Thessaloniki International Exhibition Centre

Meet The Teams

Doggo

GR:
Το Doggo είναι η πρώτη ελληνική εφαρμογή κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για σκύλους, αλλά όχι μόνο ... Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους ιδιοκτήτες σκύλων, με πολλές πληροφορίες όπως τα κοντινότερα pet-friendly καταστήματα, τα καταστήματα κατοικίδιων ζώων, πάρκα σκύλων, δηλητηριασμένες περιοχές κ.λπ. σε έναν πλήρως ενημερωμένο χάρτη. Έχει επίσης το κουμπί ``συναγερμού`` σε περίπτωση που ένας χρήστης χάσει το σκυλί του και πολλά άλλα διασκεδαστικά χαρακτηριστικά για doggos! Δημιουργήστε το προφίλ του σκύλου σας και ξεκινήστε το woofing ...

EN:
Doggo is the 1st Greek social media app for dogs but it's not only that... It also is a very important tool for dog owners, with lots of information such as the closest pet friendly stores, pet shops, dog parks, poisoned areas etc in a fully informed map. It also has the ``alert`` button in case a user loses his/her dog and lots of other fun features for doggos! Create your dog's profile and start woofing...

BIOMAS

GR:
Η BIOMAS είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα της Πληροφορικής. Ο στόχος της είναι η συνεχής ανάπτυξη της on-line πλατφόρμας δημοπρασίας για προϊόντα βιομάζας
Οι παραπάνω στόχοι ενσωματώνονται σε μια εφαρμογή η οποία:
•παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση της αγοράς βιομάζας
•βοηθάει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τμημάτων της αγοράς βιομάζας και του γεωργικού τομέα
•συμβάλει στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο βιοενέργειας
•ενισχύει το σχεδιασμό της αλυσίδας εφοδιασμού βιομάζας

EN:
BIOMAS is a company specializing in the field of Information Technology. Its goal is the continued development of the on-line auction platform for biomass products
The above objectives are embodied in an application which:
• presents a holistic approach to the biomass market
• helps the interaction between the biomass market segments and the agricultural sector
• Contribute to international and domestic trade in bio-energy
• Strengthens the design of the biomass supply chain

ΑΣΤΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

GR:
Η Αστική Πτηνοτροφία αποτελεί ένα εμπορικό μοντέλο Αστικής Γεωργίας που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εκτροφή πουλερικών για κρεοπαραγωγή από αστούς και επιχειρήσεις. Εξασφαλίζει την εξοικείωση των αστών με τη πτηνοτροφική δραστηριότητα, ενώ η εταιρεία εστιάζει σε τρία –παγκόσμιας εμβέλειας- κοινωνικά προβλήματα: Βιωσιμότητα της Γεωργίας, Ανεργία και Αστικοποίηση. Aπευθύνεται στις αγορές: Business to Consumer και Business to Business (B2B) κρεοπωλείων και premium εστιατορίων.

EN:
Urban poultry farming is an Urban Agriculture business model which enables the remote poultry breeding for meat production by urban dwellers and enterprises. Ensures the familiarity of the bourgeois with the farming activity, while the company focuses on three – worldwide-social problems: Sustainability in agriculture, Unemployment and Urbanization.The Programme Urban Poultry Farming addresses the needs of the markets B2C and B2B (butcher shops and premium restaurants.

Future Agro Challenge

EN:
Future Agro Challenge is a global pioneering initiative that discovers innovative and financing initiatives in the field of nutrition, agritech and agriculture.

GR:
Το Future Agro Challenge είναι μια παγκόσμια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ανακαλύπτει καινοτόμες και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της διατροφής, του agritech και της γεωργίας.

Νέα Γεωργία

Για τη Νέα Ζωή

GR:
``Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.
Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. ``

EN:
``The “New Agriculture for a New Generation” program is an initiative that aims to create youth career opportunities and entrepreneurship in the agrofood sector in Greece.
Rutgers University is leading this innovative multiyear program, in partnership with the Agricultural University of Athens and the American Farm School.
The program is implemented through an exclusive grant from the Stavros Niarchos Foundation.

Shift Automated

GR:
``Η εφαρμογή Shift Automated! σας επιτρέπει να αναθέσετε αυτόματα εργαζομένους σε βάρδιες, εξασφαλίζοντας ότι ο κατάλληλος εργαζόμενος αναλαμβάνει την κατάλληλη βάρδια την κατάλληλη στιγμή!

Η εφαρμογή Shift Automated! αυτόματα αναθέτει εργαζομένους σε βάρδιες με βάση τις δικές σας ανάγκες διασφαλίζοντας Παραγωγικότητα, Συμβατότητα με νομικές διαδικασίες, και θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού στο σχεδιασμό βαρδιών``

EN:
``Shift Automated! enables you to automatically assign employees to shifts, ensuring the right employee in the right shift at the right time!
Shift Automated! automatically assigns employees to shifts based on your needs to help you overcome Productivity, Compliance, and Human Resources challenges when planning your shifts.

Mojestic

GR:
Η Mojestik είναι μια εταιρία που προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα μέσω ενός συνδρομητικού μοντέλου. Ιδρύθηκε πριν από μόλις 2 χρόνια και ήδη μετρά πάνω από 3.000 ενεργούς συνδρομητές στην Ελλάδα. Προσφέρει super premium, premium και value κατηγορίες προϊόντων για σκύλους και γάτες. Οι τροφές της εταιρίας έχουν ποσοστό επαναληψιμότητας που αγγίζει το 80%. Οι Super Premium και Premium συσκευασίες χωρίζονται εσωτερικά σε μικρότερες σακούλες έτσι ώστε η τροφή να μένει πάντα φρέσκια.

EN:
``Mojestik is a pet food company offering high quality products via a subscription model. It was founded a little over 2 years ago and it is already counting over 3.000 active subscribers. It offers super premium, premium and value product categories for both dogs and cats. Its products have a repetition rate of almost 80%. Premium and Super Premium products are separated with internal bags in order to keep your pet food always fresh.

Pugedon

FIL-ECO

GR:
``Το Pugedon είναι ένα καινοτόμο προϊόν με διττό σκοπό καθώς στοχεύει στην αφύπνιση της συνείδησης των πολιτών σε ότι αφορά στην οικολογία – ανακύκλωση και στη φιλοζωία.
Πρόκειται για μια συσκευή-σταθμό, η οποία ακολουθεί την λογική της ανταποδοτικής ανακύκλωσης καθώς συνδυάζει την συλλογή ανακυκλώσιμων φιαλών με την σίτιση των αδέσποτων και κατοικίδιων ζώων.
Ο καλαίσθητος σχεδιασμός του είναι κατάλληλος για την τοποθέτησή του σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο.

EN:
``Pugedon is an innovative product with a dual purpose, as it aims at raising the awareness of ecology, recycling and animal welfare.
It is a device-station, which follows the logic of rewarding recycling as it combines the collection of recyclable bottles with the feeding of stray and pet animals.
The elegant design is suitable for placement in any public place.

Moschos

Farm

EN:
Our family farm produces and delivers milk products traditionally made right to the costumer, we produce the animal food the milk and the milk products in our facilities and deliver them through our two stores we have opened in kastoria and Argos orestiko, our golden product is traditional Greek yogurt that we have a slight change in the production step and make it a bit different (most people prefer it like that actually) that’s why it’s our golden product with the highest sales!

GR:
Το οικογενειακό μας αγρόκτημα παράγει και παραδίδει παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα στον πελάτη, παράγουμε τα τρόφιμα, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στις εγκαταστάσεις μας και τα παραδίδουμε μέσω των δύο καταστημάτων που έχουμε ανοίξει στην Καστοριά και το Άργος Ορεστικό, το χρυσό μας προϊόν είναι παραδοσιακό Ελληνικό γιαούρτι ότι έχουμε μια μικρή αλλαγή στο βήμα της παραγωγής και το κάνουμε λίγο διαφορετικό (οι περισσότεροι άνθρωποι το προτιμούν όπως πραγματικά) γι 'αυτό είναι το χρυσό προϊόν μας με τις υψηλότερες πωλήσεις!

Proud Farm Group

of Farmers

EN:
Proud Farm dairy sheep and goat incubator project, is an innovative business model, that allows young people to enter in the sector of organic dairy sheep and goat farming with the lowest investment and the minimum risk, through a High Productivity-High Profitability program that provides the appropriate support for a sustainable new dairy sheep and goat operation.

GR:
Η Θερμοκοιτίδα αιγοπροβατοτροφίας της Proud Farm, είναι ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο, που επιτρέπει στου νέους κτηνοτρόφους να εισέλθουν στον χώρο της αιγοπροβατοτροφίας με το χαμηλότερο ρίσκο και την μικρότερη επένδυση, μέσα από ένα Υψηλών Αποδόσεων-Υψηλής κερδοφορίας πρόγραμμα που που παρέχει την κατάλληλη στήριξη για μία επιτυχημένη κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Therapy Dogs