Digital Greece: Freskon Edition

Startups which will be part of Digital Greece: Freskon Edition

Meet The Teams

Shift Automated

EN:
Shift automated enables shift managers to automatically assign employees to shifts, taking into account business needs, employee demands and compliance needs!

GR:
Η εφαρμογή Shift Automated επιτρέπει την αυτόματη ανάθεση εργαζομένων σε βάρδιες, σύμφωνα με τις ανάγκες τις εταιρίας, τις επιθυμίες των εργαζομώνων και τις δεσμεύσεις από την εργατική νομοθεσία!

Terra Trophy

EN:
``Connecting agriculture and food processing with Cutting-Edge Technology.
Delivering innovative products with application to a variety of Food Industries such as Dairy, Bakery, Pastry, Water, Cooking or Medicine Industries.
When Food Market ever-increasing demand “Superfoods” met the nutrition treasure of “Freeze-Drying” technology, TERRA TROPHY was born.
Our team can provide you with high-quality Freeze-Dried powders made from 100% Aronia, Goji Berry, Hippophaes, Blackberry, Raspberry, Blueberry, Cranberry or Gooseberry fresh fruits.
Our goal is and will always be to deliver end products that will maintain all the nutrition characteristics of the freshly harvested fruits.``

GR:
Συνδέοντας την Γεωργία και τη Μεταποίηση με την Τεχνολογία Αιχμής.Παραδίδοντας καινοτόμα προϊόντα με εφαμογή σε μια σειρά από βιομηχανίες όπως Γαλακτοκομία, Αρτοποιία, Ζαχαροπλαστική, Μαγειρική ή Φαρμακευτική.Όταν η συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης αγορά των «Υπερτροφών» (Superfoods) συνάντησε τον διατροφικό θησαυρό της «Λυοφιλίωσης» (Freeze-Drying), γεννήθηκε η TERRA TROPHY.Η ομάδα μας μπορεί να σας εφοδιάσει με υψηλής ποιότητας Λυοφιλιωμένη σκόνη φτιαγμένη από 100% φρέσκο φρούτο υπερτροφών (Αρώνια, Γκότζι Μπέρι, Ιπποφαές, Βατόμουρο, Σμέουρο, Μύρτιλλο, Κράνμπερι ή Φραγκοστάφυλλο). Ο στόχος μας είναι και πάντα θα είναι να παραδίδουμε τελικά προϊόντα που θα διατηρούν όλα τα διατροφικά χαρακτηριστικά των φρέσκων φρούτων αμέσως μετά τη συγκομιδή.

12 Gods

EN:
The 12 Gods is a model Greek startup company that transforms its vision, through synergies with producers, to highlight and integrate Greek herbs in our everyday life, with the production of a new, innovative product. For the first time, the 12 Gods give the consumer the opportunity to taste quality herbal blends of Greek herbs, with ease and speed of preparation, through the easy-to-use innovative capsule, in the Nespresso standard.

GR:
Η 12 Gods αποτελεί μια πρότυπη Ελληνική startup επιχείρηση που μετουσιώνει το όραμα της, μέσα από συνέργειες με παραγωγούς, να αναδείξει και να εντάξει τα ελληνικά βότανα στην καθημερινότητα μας, με την παραγωγή ενός νέου, καινοτόμου προϊόντος. Για πρώτη φορά η 12 Gods δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να γευτεί ποιοτικά χαρμάνια από ελληνικά βότανα, με ευκολία και ταχύτητα παρασκευής, μέσω της εύχρηστης πρωτοποριακής κάψουλας, στα πρότυπα της Nespresso.

Future Intelligence

Ltd

EN:
``Future Intelligence Ltd (FINT) is an RnD intensive SME that offers innovative Telecom Engineering solutions for the Future Internet era. FINT is the leading manufacturer and provider of Internet of Things (IoT) solutions for Smart Cities and Smart Agriculture in Greece and the most experienced one. FINoT is in the market since 2015 and it is a modern software and hardware platform that networks “things” (such as sensors and actuators) on the Internet and enables advanced data representations and insights for the system operators and business units.
Especially for the Agrifood market, FINT provides low-cost microclimate Weather Stations, designs and develops tailored services for irrigation and plant protection to facilitate farmers and agronomists. Very soon the company will also deliver a post-farm traceability feature to provide conditions’ visibility along the food supply chain. In order to realise the latter, FINT has been granted a contract from the most important technological project for IoT and Agrifood taking place currently in EU and called Internet of Food and Farm 2020 project under grant agreement no. 731884.

GR:
``Η Future Intelligence Ltd (FINT) είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση (μΜε) με έντονη ερευνητική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα αλλα κυρίως στο εξωτερικό που προσφέρει καινοτόμες λύσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής για την εποχή του Μελλοντικού Διαδικτύου. Η FINT είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής και προμηθευτής λύσεων Internet of Things (IoT) για τις έξυπνες πόλεις και την έξυπνη γεωργία στην Ελλάδα και ο πιο έμπειρος παίκτης. Η FINoT κυκλοφορεί στην αγορά από το 2015 και αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού και υλικού που συνδέει στο Διαδίκτυο αντικείμενα (όπως οι αισθητήρες και ενεργοποιητές) και επιτρέπει φιλικές αναπαραστάσεις δεδομένων και πληροφορίες για τους χρήστες αυτών των συστημάτων και τις επιχειρηματικές τους μονάδες.

Ειδικά για την αγορά Αγροδιατροφής, η FINT παρέχει χαμηλού κόστους μικροκλιματικούς σταθμούς, σχεδιάζει και αναπτύσσει προσαρμοσμένες υπηρεσίες άρδευσης και φυτοπροστασίας για να διευκολύνει τους αγρότες και τους γεωπόνους τους. Πολύ σύντομα η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας των συνθηκών αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας για πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή. Προκειμένου να υλοποιηθεί το τελευταίο, η FINT έχει λάβει χρηματοδότηση από το σημαντικότερο τεχνολογικό πρόγραμμα για το IoT και την Αγροδιατροφή που πραγματοποιείται αυτήν τη στιγμή στην ΕΕ και ονομάζεται Internet of Food and Farm 2020 project βάσει συμβολαίου επιχορήγησης αριθ. 731884.

BioCoS

EN:
BioCoS delivers DNA authenticity solutions providing traceability of the raw materials for food companies, from the field to the store. DNA authenticity represents the most reliable system to protect a company from adulteration practices, and to add-value to the final product. BioCoS is already active in Olive oil industry, allowing the identification of the olive varieties present in the olive oil.

GR:
Η BioCoS εφαρμόζει γενετική ταυτοποίηση (DNA authenticity) στις φυσικές πρώτες ύλες εταιρειών τροφίμων, παρέχοντας ιχνηλασιμότητα από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Η αυθεντικότητα των πρώτων υλών με τη χρήση του DNA, αντιπροσωπεύει το πιο αξιόπιστο σύστημα προστασίας για μια εταιρεία από πρακτικές νοθείας, και παράλληλα προσδίδει προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν. Η BioCoS δραστηριοποιείται ήδη στη βιομηχανία του ελαιολάδου, επιτρέποντας τη γενετική ταυτοποίηση των ποικιλιών ελιάς που περιέχονται σε ένα ελαιόλαδο.

Biomas

EN:
``BIOMAS is a company specializing in the field of Information Technology. Its goal is the continued development of the on-line auction platform for biomass products
The above objectives are embodied in an application which:
• presents a holistic approach to the biomass market
• helps the interaction between the biomass market segments and the agricultural sector
• Contribute to international and domestic trade in bio-energy
• Strengthens the design of the biomass supply chain

GR:
``Η BIOMAS είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα της Πληροφορικής. Ο στόχος της είναι η συνεχής ανάπτυξη της on-line πλατφόρμας δημοπρασίας για προϊόντα βιομάζας
Οι παραπάνω στόχοι ενσωματώνονται σε μια εφαρμογή η οποία:
•παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση της αγοράς βιομάζας
•βοηθάει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τμημάτων της αγοράς βιομάζας και του γεωργικού τομέα
•συμβάλει στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο βιοενέργειας
•ενισχύει το σχεδιασμό της αλυσίδας εφοδιασμού βιομάζας

Futute Agro Challenge

EN:
Future Agro Challenge is a global pioneering initiative that discovers innovative and financing initiatives in the field of nutrition, agritech and agriculture.

GR:
Το Future Agro Challenge είναι μια παγκόσμια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ανακαλύπτει καινοτόμες και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της διατροφής, του agritech και της γεωργίας.

Patima

Olive Oil

EN:
``Patima olive oil produces bottling distributing
Situation in Greece didn't advantage bottling companies for outward commerce. The lack in presence at the international food supply chain, from Greek extra virgin olive oil labeled from producers is also observed. We attempt to attribute solutions over household provision of extra virgin olive oil direct from producers on Europe countries.

GR:
``Η λειτουργία της επιχείρησης για την παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή του ελαιολάδου.
Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ευνόησε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων εμφιάλωσης ενώ ευνόησε το ολιγοπώλειο, συνάμα δεν δημιουργήθηκε η κρίσιμη μάζα για έξοδο με επώνυμο ελληνικό ελαιόλαδο σε διεθνείς αγορές. Δίχως την επιθυμητή θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων σε χώρες του εξωτερικού. Η Πάτημα ελαιόλαδο επιχειρεί να προσφέρει λύσεις απευθείας διάθεσης ελαιολάδου σε κατοίκους χωρών του εξωτερικού.``

Inagros

EN:
``Inagros is a technological tool aiming to optimize the crop productivity, as well as the reduction in water fertilizer and energy consumption. This way we can improve the farmers’ quality of life and increase their annual profit. Agronomists are included in our plan; the consist the mastermind that will allow the farmer achieve the aforementioned goals.
The core of our integrated system is a device, which is installed in the agricultural areas of interest. High tech sensors are encapsulated into the device, generating the necessary data associated with various field characteristics (temperature, humidity etc). The data obtained are then transferred to our web platform, providing access to the farmer and agronomist alike. The platform tools implemented provide a variety of services, such as the detailed inspection of the field, a calendar where all actions are registered and the automation of irrigation system. Additionally, the setup of extreme condition limits for each crop types is possible. This serves as an alert limit that informs the farmers of the immediate actions that need to be taken, in order to avoid potential negative consequences for crop productivity.

GR:
Το inagros είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο που αποσκοπεί στην οργάνωση της γεωργικής παραγωγής, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης του νερού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί ο τρόπος ζωής των αγροτών και θα αυξηθούν τα ετήσια έσοδα τους. Οι γεωπόνοι περιλαμβάνονται στο σχέδιό μας: είναι ο εγκέφαλος που θα βοηθήσει τους αγρότες να πετύχουν τους παραπάνω στόχους. Το σύστημα του inagros περιλαμβάνει μία συσκευή, που τοποθετείται σε επιλεγμένες περιοχές του χωραφιού. Κάθε συσκευή περιλαμβάνει αισθητήρες, που λαμβάνουν μετρήσεις από την εκάστοτε καλλιέργεια, με στόχο την συγκέντρωση δεδομένων (θερμοκρασία εδάφους, υγρασία κτλ). Τα δεδομένα αυτά ανεβαίνουν στην πλατφόρμα μας, και είναι προσβάσιμα και από τον αγρότη και από τον γεωπόνο εξίσου. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει πληθώρα επιλογών και υπηρεσιών, όπως τον αναλυτικό έλεγχο της καλλιέργειας, ημερολόγιο για την οργάνωση και καταγραφή των εργασιών, καθώς και υπηρεσία αυτόματου ποτίσματος. Επιπλέον, η πλατφόρμα ενημερώνει τους αγρότες για τυχόν άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές απώλειες στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

EIT Food

Hub Greece

EN:
EIT Food is a European Knowledge and Innovation Community (KIC), part of the EIT, which was set up to transform our food ecosystem. By connecting consumers with businesses, start-ups, researchers and students from around Europe, EIT Food supports innovative and economically sustainable initiatives which improve our health, our access to quality food, and our environment

GR:
Το EIT Food είναι μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας, μέρος του ΕΙΤ (European Institute of Innovation and Technology), το οποίο δημιουργήθηκε για να μεταμορφώσει το οικολογικό μας σύστημα διατροφής. Συνδέοντας τους καταναλωτές με επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις, ερευνητές και φοιτητές από όλη την Ευρώπη, το EIT Food υποστηρίζει καινοτόμες και οικονομικά βιώσιμες πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την υγεία μας, την πρόσβασή μας σε ποιοτικά τρόφιμα και το περιβάλλον μας.

iBusiness

EN:
``

iBusiness is an online marketplace that increases purchasing options for retailers and helps to effectively expand the customer base of wholesalers.

GR:
Η iBusiness είναι μια ηλεκτρονική εταιρία διανομής προϊόντων παραγωγών, εισαγωγέων ή βιομηχάνων. Μέσω της πλατφόρμας μας, επιτυγχάνουμε την ελαχιστοποίηση των μεσαζόντων, την μεγιστοποίηση του κέρδους για τις εταιρίες που εκπροσωπούμε, και μια μοναδική εμπειρία αγορών για τους καταστηματάρχες που μπορούν να πραγματοποιήσουν οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.

Airbots

Advanced Intelligent Robotics

EN:
``Advanced Intelligent Robotics is a knowledge-intensive company focusing on critical innovation in the field of autonomous mobile & cyber physical systems, as well as on research, technological development & innovation activities (RD&I) and the commercial exploitation of high-value intellectual property.
Currently, the main focus of the company is the development of an innovative state-of-the-art system for pressision agriculture, incorporating some of the latest developments in the fields of agronomy, autonomous robotics, image processing, digital fabrication, micro-electronics engineering and computer science.
Their new product addresses the needs of crops inspection, early plant disease detection, plant spraying and selective harvesting optimisation, performing at a rate 8 times faster when compared to existing solutions while at the same time achieving significant savings on pest managment costs.

B2bee

EN:
``B2bee Internet platform was created in order to connect wholesale businesses with retail sales businesses, giving them the chance to develop and be modernized, creating a innovative electronic catalogue of wholesale and retail businesses and a unique way to search and compare prices.
The inclusion of retail sales businesses and food producers as memebers in B2bee Internet platform, by creating an eshop easily or by connecting their existing eshop, contributes in increasing their competitive spirit and productivity, reducing running costs, expanding customer base and, at the same time, reducing businesses's risks, which leads to increased sales and profits.
By using B2bee retail sales businesses as well as freelancers can reduce the time they spend on searching products and comparing prices, getting over the disadvantages of monopoly and giving solution to a critical problem of the Greek market.
Moreover, B2bee gives the chance to its members, users and administrator to evaluate services, products and trading operationsof all the involved parties, hoping that it will create a community of reliable professionals, from which the best will be chosen soon to export their products to the global market.

GR:
``Η ηλεκτρονική πλατφόρμα B2bee δημιουργήθηκε με στόχο να ενώσει τις επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν, δημιουργόντας ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό κατάλογο επιχειρήσεων χονδρικής και μια μοναδική μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης τιμών.
Η ενσωμάτωση των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης και παραγωγών τροφίμων ως μέλη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα b2bee.gr, με την εύκολη και γρήγορη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ή με την σύνδεση του ήδη υπάρχοντος, συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους, στην μείωση του λειτουργικού τους κόστους, την διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης με ταυτόχρονη μείωση του επιχειρηματικού τους κινδύνου, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών τους.
Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας b2bee από τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και τους ελεύθερους επαγγελματίες συμβάλει στην μείωση του χρόνου αναζήτησης προϊόντων και τιμών μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό τα μειονεκτήματα του ολιγοπωλείου, λύνοντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα της Ελληνικής Αγοράς.
Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνοντας την δυνατότητα στα μέλη, στους χρήστες και στον διαχειριστή να αξιολογουν τις υπηρεσίες, τα προϊόντα αλλά και τις συναλλακτικές συμπεριφορές όλων των εμπλεκόμενων μερών, ευελπιστεί να δημιουργήσει μια κοινωνία αξιόπιστων επαγγελματιών, από την οπόια στο μέλλον θα επιλεγούν οι καλύτεροι για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.