Digital Greece: AgroFood Edition

Startups which will be part of Digital Greece: AgroFood Edition

Meet The Teams

Escargot de Crete

EN:
“Escargot de Crete” started in 2009 and is the first vertically integrated production company of snails in Greece with many global innovations. Dr. Kiagias (Owner) with a degree for Physics from the University of Greece and a doctorate (PhD) for medicine has spent several years investing in scientific research and the development of snails prior to production. This knowledge and expertise has allowed the company to create finest unique products. This research continues with surprises for the future.

GR:
Η “Escargot de Crete” ιδρύθηκε το έτος 2009 και είναι η πρώτη καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής σαλιγκαριών στην Ελλάδα, με πολλές παγκόσμιες καινοτομίες. Ο Δρ Κιαγιάς (Ιδιοκτήτης) με πτυχίο Φυσικής και διδακτορικό δίπλωμα Phd στην Ιατρική έχει ξοδέψει πολλά έτη στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη μοναδικών παγκοσμίως προϊόντων από σαλιγκάρια τόσο στον χώρο της γαστρονομίας όσο και στον χώρο των καλλυντικών. Η έρευνα αυτή συνεχίζεται με πολλές εκπλήξεις για το μέλλον.

Stayia

Bio-Farm

EN:
Stayia Farm is a small family farm producing organic and conventional products. It is located on Evia, Greece’s fertile island. Although established as a company as recently as 2012, Stayia Farm carries the expertise and tradition that has been handed down from generation to generation since the early 1950’s. The younger generation is now represented by two young people who are as driven as they are decisive: accountant Yannis Karypidis and nursery school teacher Stavroula Theodorou who went ahead and invested in innovation and an outreach profile. Today, their products are on the shelves of every prestigious delicatessen. The goal of the Stayia Farm team is to produce select, wholesome organic products that have been exposed to no herbicides, insecticides, or fungicides. Every single one of their products is certified by BioHellas, a prestigious inspection and certification body for organic products.

GR:
H Stayia Farm είναι μια μικρη οικογενειακό επιχειρηση που παράγει βιολογικά και συμβατικά προϊόντα. Βρίσκεται στην Εύβοια, το εύφορο νησί της Ελλάδας. Παρόλο που ιδρύθηκε ως εταιρεία το 2012, το Stayia Farm φέρει την τεχνογνωσία και την παράδοση που έχει παραδοθεί από γενιά σε γενιά από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η νεότερη γενιά εκπροσωπείται πλέον από δύο νέους που καθοδηγούνται τόσο αποφασιστικά: ο λογιστής Γιάννης Καρυπίδης και η καθηγήτρια νηπιαγωγείου Σταυρούλα Θεοδώρου που προχώρησε και επένδυσε στην καινοτομία και προφίλ προβολής. Σήμερα, τα προϊόντα τους βρίσκονται στα ράφια όλων των διάσημων νοστιμιών. Ο στόχος της ομάδας Stayia Farm είναι να παράγει επιλεγμένα, υγιεινά βιολογικά και συμβατικά προϊόντα που δεν έχουν εκτεθεί σε ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα. Κάθε ένα από τα προϊόντα τους πιστοποιείται από την BioHellas, έναν έγκριτο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης για βιολογικά προϊόντα.

12Stremmata

EN:
``12stremmata is an organic aromatic and medicinal herbs farm located in Fotolivos Drama. In between Falakro and Paggaio mountains, next to Aggitis river at a propietary land of 1.2 hectares we cultivate lavender at the most part along with echinacea, sage and thyme.
Additionaly we keep a group of beehives for more that 20 years in family history. Constantly seeking for new, innovative products we decided to relocate our beehives to our farm. The result was an exceptional honey flavor, the first and only greek lavender honey.
Voria Chora is a premium honey series that we have created consisting of three honey flavors. The first is the unique Lavender cream honey with more than 70% of lavender concentration. Secondly the floral honey mixed with pulverized echinacea and third the floral honey with pulverized sage.

GR:
Τα 12stremmata είναι ένα βιολογικό αγρόκτημα αρωματικών φυτών και βοτάνων στο Φωτολίβος Δράμας. Ανάμεσα στα όρη Φαλακρό και Παγγαίο, δίπλα στον ποταμό Αγγίτη σε μια ιδιόκτητη έκταση 12 στρεμματων καλλιεργούμε λεβάντα στο μεγαλύτερο μέρος καθώς και εχινάκεια, φασκόμηλο και θυμάρι.Επιπλέον διατηρούμε μελίσσια στην οικογένεια μας για πάνω από 20 χρόνια. Αναζητώντας συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα αποφασίσαμε να μεταφέρουμε τα μελίσσια μας στο αγρόκτημα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εκπληκτικό είδος μελιού, το πρώτο και μοναδικό ελληνικό μέλι λεβάντας.Η Voria Chora είναι μια σειρά εξεζητημένων μελιών που δημιουργήσαμε και αποτελείται από τρεις κωδικούς. Ο πρώτος είναι το μοναδικό μέλι λεβάντας σε μορφή κρέμας με συγκέντρωση λεβάντας μεγαλύτερη του 70%. Δεύτερο είναι το μέλι ανθέων με κονιορτοποιημένη εχινάκεια και τρίτο το μέλι ανθέων με κονιορτοποιημένο φασκόμηλο.

Future Intelligence

Ltd

EN:
``Future Intelligence Ltd (FINT) is an RnD intensive SME that offers innovative Telecom Engineering solutions for the Future Internet era. FINT is the leading manufacturer and provider of Internet of Things (IoT) solutions for Smart Cities and Smart Agriculture in Greece and the most experienced one. FINoT is in the market since 2015 and it is a modern software and hardware platform that networks “things” (such as sensors and actuators) on the Internet and enables advanced data representations and insights for the system operators and business units.
Especially for the Agrifood market, FINT provides low-cost microclimate Weather Stations, designs and develops tailored services for irrigation and plant protection to facilitate farmers and agronomists. Very soon the company will also deliver a post-farm traceability feature to provide conditions’ visibility along the food supply chain. In order to realise the latter, FINT has been granted a contract from the most important technological project for IoT and Agrifood taking place currently in EU and called Internet of Food and Farm 2020 project under grant agreement no. 731884.

GR:
``Η Future Intelligence Ltd (FINT) είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση (μΜε) με έντονη ερευνητική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα αλλα κυρίως στο εξωτερικό που προσφέρει καινοτόμες λύσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής για την εποχή του Μελλοντικού Διαδικτύου. Η FINT είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής και προμηθευτής λύσεων Internet of Things (IoT) για τις έξυπνες πόλεις και την έξυπνη γεωργία στην Ελλάδα και ο πιο έμπειρος παίκτης. Η FINoT κυκλοφορεί στην αγορά από το 2015 και αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού και υλικού που συνδέει στο Διαδίκτυο αντικείμενα (όπως οι αισθητήρες και ενεργοποιητές) και επιτρέπει φιλικές αναπαραστάσεις δεδομένων και πληροφορίες για τους χρήστες αυτών των συστημάτων και τις επιχειρηματικές τους μονάδες.

Ειδικά για την αγορά Αγροδιατροφής, η FINT παρέχει χαμηλού κόστους μικροκλιματικούς σταθμούς, σχεδιάζει και αναπτύσσει προσαρμοσμένες υπηρεσίες άρδευσης και φυτοπροστασίας για να διευκολύνει τους αγρότες και τους γεωπόνους τους. Πολύ σύντομα η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας των συνθηκών αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας για πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή. Προκειμένου να υλοποιηθεί το τελευταίο, η FINT έχει λάβει χρηματοδότηση από το σημαντικότερο τεχνολογικό πρόγραμμα για το IoT και την Αγροδιατροφή που πραγματοποιείται αυτήν τη στιγμή στην ΕΕ και ονομάζεται Internet of Food and Farm 2020 project βάσει συμβολαίου επιχορήγησης αριθ. 731884.

New Agriculture

For a New Generation

EN:
``````The “New Agriculture for a New Generation” program is an initiative that aims to create youth career opportunities and entrepreneurship in the agrofood sector in Greece.
Rutgers University is leading this innovative multiyear program, in partnership with the Agricultural University of Athens and the American Farm School.
The program is implemented through an exclusive grant from the Stavros Niarchos Foundation.

GR:
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Life Secrets

EN:
``Our business is small and family-run. But by growing our crops, we grow up and develop ourselves as well.
In 2012 we started our business by cultivating lavender. We worked the earth with respect and love, and it was a reward for us with excellent quality crops. Nowadays, we have been expanded and we cultivate with certified organic methods about 300 acres, having enriched our cultivations with herbs that fit the climate and the soil of our country.
Τhe know-how we have gained from our personal engagement has been the trigger for offering our knowledge and services to third parties, professional and amateur growers. We can help with preparing the soil for cultivation using the appropriate machinery, planting and mowing services of your crop, we sale aromatic plants and herbs all over Greece. We can also give Advices from professionals for the cultivation of aromatic plants and herbs.
With the goal of achieving a final product in the quality we want, we decided to move forward with our own processing and standardization, according to European quality standards. Our products are organic herbs, essential oils, hydrosols and natural cosmetic products which are used in the perfume, cosmetic, health and food industry.
Now all the steps, from soil preparation and planting to harvesting and processing, go through our hands and are done with our personal supervision.
In 2016 we started exporting to European countries by putting the first stone for our next goal, which is the even greater recognition of Greek products in foreign markets and the creation of a strong brand name with the basic characteristic of stable and high quality.

GR:
``Η επιχείρησή μας είναι μικρή και οικογενειακή. Μεγαλώνοντας όμως οι καλλιέργειες μας, μεγαλώνουμε και αναπτυσσόμαστε κι εμείς μαζί τους.
Το 2012 ξεκινήσαμε την επιχείρησή μας καλλιεργώντας λεβάντα. Γνωρίσαμε και δουλέψαμε τη γη με σεβασμό και αγάπη κι αυτή μας ανταπόδωσε με εξαιρετικής ποιότητας σοδειές. Σήμερα, έχουμε πλέον επεκταθεί και καλλιεργούμε με πιστοποιημένα βιολογικές μεθόδους περίπου 300 στρέμματα, έχοντας εμπλουτίσει τις καλλιέργειες μας με αρωματικά φυτά και βότανα που ταιριάζουν στο κλίμα και στο έδαφος του τόπου μας.
Με στόχο ένα τελικό προϊόν στην ποιότητα που επιθυμούμε, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε αναλαμβάνοντας μόνοι μας την επεξεργασία και την τυποποίηση, σύμφωνα με ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα.
Πλέον όλα τα βήματα, από την προετοιμασία του εδάφους και τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή και τη μεταποίηση, περνούν από τα χέρια μας και γίνονται με την προσωπική μας επίβλεψη.
Το 2016 ξεκινήσαμε τις εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες βάζοντας το πρώτο λιθαράκι για την υλοποίηση

Klēa

Premium Goods

EN:
``n the summer of 2018, two young men decided to turn their love and knowledge for olives and
olive oil into a business venture.
Their interest in the environment, the cultivation as well as the enterpreneurial spirit of Nicholas
and Dimitris united them in the pursuit of the same dream. Although setting off from different
starting points, their love for Greece, history, olives and olive oil united them in their quest to
create ‘’Klēa premium goods’’.
This is the place where exclusive greek products meet modern design in complete harmony with
the country’s kalesthesia and cultural heritage. Klēa’’ derives from the ancient greek word ‘’kleos’’
meaning glory, synonimous to our products’ quality.Our company premises and olive groves are
located in Nea Tenedos in the Chalkidiki peninsula.
Our olive oil is produced by using exclusively the variety ‘’Chondrolia alkidikis’’ olives which are
collected by hand before becoming ripe. Our edible olives are produced by natural fermentation
using traditional recipes.

GR:
``Το καλοκαίρι του 2018 δύο νέοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν την δική τους πορεία στο χώρο του ελαιολάδου και της ελιάς.

Το ενδιαφέρον για τη φύση, την καλλιέργεια καθώς και το ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα του Νίκου και του Δημήτρη, τους έκανε να μοιράζονται το ίδιο όνειρο. Το υπόβαθρο και οι χαρακτήρες τους διαφορετικοί, όμως η αγάπη τους για την Ελλάδα, την Ιστορία και κυρίως για την Ελιά και το Ελαιόλαδο, τους οδήγησε στη δημιουργία της Klēa premium goods.

Τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα έρχονται να συναντήσουν το σύγχρονο design, βασισμένο σην καλαισθησία και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Η ‘’Klēa’’ προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ‘κλέος’ που σημαίνει δόξα και πλέον είναι συνώνυμο και με την ποιότητα των προϊόντων μας.Οι εγκαταστάσεις και οι ελαιώνες μας βρίσκονται στην χερσόνησο της Χαλκιδικής με έδρα τη Νέα Τένεδο.

12 Gods

EN:
The 12 Gods is a model Greek startup company that transforms its vision, through synergies with producers, to highlight and integrate Greek herbs in our everyday life, with the production of a new, innovative product. For the first time, the 12 Gods give the consumer the opportunity to taste quality herbal blends of Greek herbs, with ease and speed of preparation, through the easy-to-use innovative capsule, in the Nespresso standard.

GR:
Η 12 Gods αποτελεί μια πρότυπη Ελληνική startup επιχείρηση που μετουσιώνει το όραμα της, μέσα από συνέργειες με παραγωγούς, να αναδείξει και να εντάξει τα ελληνικά βότανα στην καθημερινότητα μας, με την παραγωγή ενός νέου, καινοτόμου προϊόντος. Για πρώτη φορά η 12 Gods δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να γευτεί ποιοτικά χαρμάνια από ελληνικά βότανα, με ευκολία και ταχύτητα παρασκευής, μέσω της εύχρηστης πρωτοποριακής κάψουλας, στα πρότυπα της Nespresso.

BioCoS

EN:
BioCoS delivers DNA authenticity solutions providing traceability of the raw materials for food companies, from the field to the store. DNA authenticity represents the most reliable system to protect a company from adulteration practices, and to add-value to the final product. BioCoS is already active in Olive oil industry, allowing the identification of the olive varieties present in the olive oil.

GR:
Η BioCoS εφαρμόζει γενετική ταυτοποίηση (DNA authenticity) στις φυσικές πρώτες ύλες εταιρειών τροφίμων, παρέχοντας ιχνηλασιμότητα από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Η αυθεντικότητα των πρώτων υλών με τη χρήση του DNA, αντιπροσωπεύει το πιο αξιόπιστο σύστημα προστασίας για μια εταιρεία από πρακτικές νοθείας, και παράλληλα προσδίδει προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν. Η BioCoS δραστηριοποιείται ήδη στη βιομηχανία του ελαιολάδου, επιτρέποντας τη γενετική ταυτοποίηση των ποικιλιών ελιάς που περιέχονται σε ένα ελαιόλαδο.

Shift Automated

EN:
``Shift Automated! enables you to automatically assign employees to shifts, ensuring the right employee in the right shift at the right time!

Shift Automated! automatically assigns employees to shifts based on your needs to help you overcome Productivity, Compliance, and Human Resources challenges when planning your shifts

GR:
``Η εφαρμογή Shift Automated! σας επιτρέπει να αναθέσετε αυτόματα εργαζομένους σε βάρδιες, εξασφαλίζοντας ότι ο κατάλληλος εργαζόμενος αναλαμβάνει την κατάλληλη βάρδια την κατάλληλη στιγμή!

Η εφαρμογή Shift Automated! αυτόματα αναθέτει εργαζομένους σε βάρδιες με βάση τις δικές σας ανάγκες διασφαλίζοντας Παραγωγικότητα, Συμβατότητα με νομικές διαδικασίες, και θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού στο σχεδιασμό βαρδιών

La Mia Stevia

EN:
La Mia Stevia is the top Greek stevia brand, locally produced by the 50 farmers of Stevia Hellas Coop in Central Greece. La Mia Stevia, recently awarded with an ITQI award for its exceptional taste, is the ideal sugar substitute for all those who wish to follow a more healthy lifestyle, without missing out on the little joys of life. La Mia Stevia contains Zero calories, a Natural Sweet taste and does not affect the glycemic index.

GR:
Η La Mia Stevia είναι η κορυφαία Eλληνική μάρκα στέβιας, που παράγεται από τους 50 παραγωγούς του Συνεταιρισμού Stevia Hellas στην Κεντρική Ελλάδα. Η La Mia Stevia, πρόσφατα βραβευμένη με το βραβείο ITQI για την εξαιρετική γεύση της, είναι το ιδανικό υποκατάστατο ζάχαρης για όλους όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, χωρίς να χάσουν τις μικρές χαρές της ζωής. Η La Mia Stevia περιέχει Μηδέν θερμίδες, Υπέροχη Γλυκιά γεύση και δεν επηρεάζει τον γλυκαιμικό δείκτη.

Nirra

EN:
Vision: Inspired by the unique structure of the beehive society, led by a long-term tradition of beekeeping, with respect to the constant, concerted and continuous process of honey production, we are primarily concerned with the extraction of genuinely pure biological raw honey of superior quality which fully sustains its unparalleled and infinite nutritional value along with the holistic satisfaction it offers to the senses.

GR:
Με έμπνευση από τη μοναδική δομή της κοινωνίας της κυψέλης, οδηγούμενοι από μια μακρά παράδοση στη μελισσοκομία, με σεβασμό στη συνεχή και συντονισμένη διαδικασία παραγωγής μελιού, έχουμε ως βασικό μας μέλημα την παραγωγή πραγματικά αγνού, βιολογικού και ακατέργαστου μελιού ανώτερης ποιότητας που να διατηρεί πλήρως την απαράμιλλη διατροφική του αξία μαζί με την ολιστική ικανοποίηση που προσφέρει στις αισθήσεις.

Mina's Sauces

EN:
``The philosophy of Mina’s sauces is to create innovative products that can be addressed to a demanding clientele domestic or overseas.
The range of our products is:

• Vinaigrette cream with extra virgin olive oil, balsamic vinegar and fruit juice such as: pomegranate, almond, fig e.t.c They can be used in salads, with cheese, antipasti and any many other combinations. They can be added to the meat or cooked food in order too enrich the flavor.

• Pickled grapes with herbs

• Pickled fig with herbs

Both of them can be served as appetizers or can be combined with salad, cheese, meat e.t.c.

• Coffee syrups with hemp oil or plain, low calories in small bottles suitable for domestic consumption

GR:
``Νέα προϊόντα από τους καρπούς της ελληνικής γης!! Αυτή είναι η φιλοσοφία της Mina’s sauces!! Να φτιάχνουμε προϊόντα που να μπορούν να κατακτούν την εγχώρια και τις ξένες αγορές εκπλήσσοντας ευχάριστα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.
Φαντασία - καινοτομία – δημιουργία
Βάζουμε τα υλικά, βάζετε τη φαντασία για υπέροχες δημιουργίες!!
- Vinaigrettes με extra παρθένο ελαιόλαδο, balsamico ξίδι και χυμούς φρούτων σε γεύσεις: ρόδι, αμύγδαλο, και σύκο. Πάνε τέλεια στις σαλάτες, στα κρέατα, στα τυριά και στα sandwich
- Πίκλες σταφυλιού που προσφέρουν σπάνιο γευστικό συνδυασμό με τυριά, ορεκτικά και κρέατα. Δίνουν στα πιάτα σας υπέροχους τόνους!!
- Πίκλες σύκου για σαλάτες, κρέατα sandwich, για συνοδευτικά με το απεριτίφ. Δημιουργείστε και εκπλήξτε τους αγαπημένους σας
- Σιρόπι καφέ χωρίς ζάχαρη σε γεύσεις πραλίνας, μαύρης σοκολάτας και βανίλιας. Τέλειο άρωμα στα ροφήματα, 0% θερμίδες
- Μαρμελάδες χωρίς ζάχαρη

Natural Food Additives

EN:
NFA (Natural Food Additives) is an innovation driven start-up (B2B SME) specializing in extracting bioactive compounds from organically cultivated herbs. NFA extraction processes are designed to recover different fractions of extracts including antioxidants, water/oil soluble phenols, rosmarinic acid, flavonoids etc. Recovered extracts are further processed to produce natural additives that can be applied in a wide range of food products. The use of NFA products can extend the shelf life and retain high quality in a wide range of food products.

GR:
H NFA (Natural Food Additives) αποτελεί μία startup επιχείρηση και δραστηριοποιείται στη μεταποίηση ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για την παραγωγή φυσικών εκχυλισμάτων αντιοξειδωτικών και φυσικών βιοδραστικών συστατικών. Η χρήση των φυσικών προσθέτων της NFA δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ή/και καινοτόμων προϊόντων τροφίμων με αυξημένη διάρκεια ζωής και ανώτερη ποιότητα.

Nutree

EN:
``NUTREE is one of the most innovative and promising start-up companies in the agri-food sector of Greece. It was founded in 2018 with the vision to integrate healthy snacks - which combine authentic Greek raw materials and flavors – in everyone’s daily eating habits. NUTREE was granted funding and support from the institutions The People’s Trust and Action Finance Initiative, and now owns its own offices and production facilities 150m² in Athens. What makes NUTREE special is its unique know-how in researching & developing delicious healthy snacks as well as the modern equipment it uses for their reliable production, packaging and distribution in the market.

One of the main innovations of the first series of NUTREE products – raw energy bars – is their unique combination of high nutritional value, exceptional taste and sense of satiety, all in a premium on-the-go package with aesthetic design. The plant-based energy bars of NUTREE are 100% natural, vegan, gluten-free and they provide an instant source of natural energy through the dried fruits and nuts without the use of any additives and with no added sugar. NUTREE raw energy bars are ideal to carry at work or during journeys, whenever there is a need for high physical and mental performance.

GR:
``Η NUTREE είναι μια από τις πιο καινοτόμες και δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 2018 με στόχο και όραμα την δημιουργία υγιεινών σνακ, από αγνές πρώτες ύλες που προσφέρει η ελληνική γη, και την ενσωμάτωση αυτών στις διατροφικές συνήθειες της καθημερινότητας. Κατόπιν χρηματοδότησης και υποστήριξης από τα ιδρύματα The People’s Trust και Action Finance Initiative, η NUTREE διαθέτει πλέον το δικό της εργαστήριο και γραφεία σε εγκαταστάσεις 150m² στην Αθήνα. Αυτό που ξεχωρίζει τη NUTREE είναι η μοναδική τεχνογνωσία που κατέχει στην ανάπτυξη γευστικών υγιεινών σνακ, σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει για την πλέον αξιόπιστη παραγωγή, συσκευασία και διάθεση αυτών στην αγορά.

Βασική καινοτομία της πρώτης σειράς προϊόντων της NUTREE - ωμοφαγικές μπάρες ενέργειας - είναι ο μοναδικός συνδυασμός της υψηλής διατροφικής αξίας, νοστιμιάς και του κορεσμού, σε πρωτοποριακή και ιδιαίτερης αισθητικής συσκευασία. Οι φυτικές μπάρες της NUTREE είναι 100% φυσικές, προσδίδουν άμεσα φυσική ενέργεια από τα αποξηραμένα φρούτα και τους καρπούς, δεν περιέχουν καθόλου πρόσθετη ζάχαρη και κανενός είδους συντηρητικών, και είναι gluten-free. Αποτελούν δηλαδή το ιδανικό ενδιάμεσο γεύμα για την εργασία ή τα ταξίδια, και γενικώς όποτε υπάρχει η απαίτηση για σωματική και πνευματική απόδοση.

Biomas

EN:
``BIOMAS is a company specializing in the field of Information Technology. Its goal is the continued development of the on-line auction platform for biomass products
The above objectives are embodied in an application which:
• presents a holistic approach to the biomass market
• helps the interaction between the biomass market segments and the agricultural sector
• Contribute to international and domestic trade in bio-energy
• Strengthens the design of the biomass supply chain

GR:
``Η BIOMAS είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα της Πληροφορικής. Ο στόχος της είναι η συνεχής ανάπτυξη της on-line πλατφόρμας δημοπρασίας για προϊόντα βιομάζας
Οι παραπάνω στόχοι ενσωματώνονται σε μια εφαρμογή η οποία:
•παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση της αγοράς βιομάζας
•βοηθάει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τμημάτων της αγοράς βιομάζας και του γεωργικού τομέα
•συμβάλει στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο βιοενέργειας
•ενισχύει το σχεδιασμό της αλυσίδας εφοδιασμού βιομάζας

Istmos

EN:
``ISTMOS is an IoT platform allowing stakeholders involved in the wine supply chain to monitor the most critical parameters during storage and transportation, providing also reliable traceability and quality assurance to the end consumer.
With multiple distinctions and collaborations, ISTMOS aims to become a recognized method of certifying quality processes in the supply chain of various areas of sensitive products.

GR:
Η πλατφόρμα ISTMOS παρακολουθεί την πορεία κάθε φιάλης οίνου στην εφοδιαστική αλυσίδα από την εμφιάλωση μέχρι τον τελικό καταναλωτή, προσφέροντας ιχνηλασιμότητα, έλεγχο συνθηκών φύλαξης και μεταφοράς, συναγερμούς για προβληματικές συνθήκες και τελικά πιστοποίηση αυθεντικότητας και καλής ποιότητας στον καταναλωτή, καθώς και προστασία του brand name του παραγωγού. Έχοντας ήδη πολλαπλές διακρίσεις και συνεργασίες, το ISTMOS στοχεύει στην καθιέρωση του ως μιας αναγνωρισμένης μεθόδου πιστοποίησης διαδικασιών ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα διαφόρων τομέων ευπαθών προϊόντων.

Coffe-Eco

GR:
Ο καφές, όντας το δημοφιλέστερο ρόφημα στον κόσμο, έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την ερευνητική κοινότητα κυρίως λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων του αλλά και λόγω των τεραστίων ποσοτήτων αποβλήτων που δημιουργεί η παρασκευή του. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι απορρίπτονται, ιδιαίτερα σε χώρους υγειονομικής ταφής, περίπου 6 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων καφέ, τιμή που ενισχύει την ανάγκη για άμεση διαχείριση. . Μία εναλλακτική αξιοποίηση των παραπροϊόντων του καφέ αφορά στην ανάκτηση των φαινολικών ουσιών που περιέχουν. Οι φαινολικές ουσίες είναι ενώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρουσιάζουν αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση. Προστατεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό από χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες όπως ο καρκίνος και η νόσος Alzheimer και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Οι αξία των φαινολικών ενώσεων εξαρτάτε από την καθαρότητά τους και την παρουσία υδροξυλίων τα οποία είναι υπεύθυνα για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες αυτών.